First Trip to Hokkaido on the New Hokkaido Shinkansen